สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

เบญจรัตน์ มหัทธนวงศ์วาน

11

นางสาวเบญจรัตน์ มหัทธนวงศ์วาน

ตำแหน่ง

นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

กายอุปกรณ์

กลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู - งานกายอุปกรณ์

ประวัติการศึกษา

  • กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล