สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นางสาววิรงรอง ยศะสินธุ

11

นางสาววิรงรอง ยศะสินธุ

ตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

การบำบัดแบบวอยต้า

กลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู - งานกายภาพบำบัด

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล