สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นางสาววราภรณ์ วิไลนาม

11

นางสาววราภรณ์ วิไลนาม

ตำแหน่ง

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

การแก้ไขการพูดในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล