สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ยศวดี ณ นคร

11

นางสาวยศวดี ณ นคร

ตำแหน่ง

พยาบาลชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก - งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกอายุรกรรม

ประวัติการศึกษา

  • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์