สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นางสาวนุชนาฎ พรมเอี่ยม

11

นางสาวนุชนาฎ พรมเอี่ยม

ตำแหน่ง

นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

กิจกรรมบำบัด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู - งานกิจกรรมบำบัด

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่