สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นางสาวนิติยา โชครัศมีหิรัญ

11

นางสาวนิติยา โชครัศมีหิรัญ

ตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

กายภาพบำบัด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู - งานกายภาพบำบัด

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต