สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นางสาวนภัสวรรณ ยอดทอง

11

นางสาวนภัสวรรณ ยอดทอง

ตำแหน่ง

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

การแก้ไขการได้ยินในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล