สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นางสาวขวัญดาว เนาวบุตร

11

นางสาวขวัญดาว เนาวบุตร

ตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

กายภาพบำบัด

กลุ่มงาน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู - งานกายภาพบำบัด

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ