สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นางพัชรินทร์ มะบุตร

11

นางพัชรินทร์ มะบุตร

ตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

การแก้ไขการได้ยินในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต