สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ. สิวโรจน์ ขนอม

11

นพ. สิวโรจน์ ขนอม

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

โรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสต์ - งานโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี