สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.สมจิต ศรีอุดมขจร

11

นพ.สมจิต ศรีอุดมขจร

ตำแหน่ง

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ

โรคระบบประสาทวิทยา, โรคลมชัก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา

Education
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Certificate in Pediatric epilepsy Austin and Repatriation medical centre Melbourne University ประเทศออสเตรเลีย