สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์

11

นพ. วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

กลุ่มงาน

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี
  • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา