สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์

11

นพ.วรวีร์ ทายพงศ์ศักดิ์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ)

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา