สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.ปวีณ ธาดาดลทิพย์

11

นพ.ปวีณ ธาดาดลทิพย์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมโรคสมองและระบบประสาทในเด็ก, การผ่าตัดส่องกล้องเลือดออกในโพรงสมอง

กลุ่มงาน

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ - งานศัลยกรรมประสาท

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา
  • ประกาศนียบัตร AAACPN complete cycle, Asian-Australasian Society for Pediatric Neurosurgery