สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.ประวิทย์ เจตนชัย

11

นพ.ประวิทย์ เจตนชัย

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

โรคระบบทางเดินหายใจ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานโรคระบบการเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี