สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.ณัฐพงศ์ เลปนานนท์

11

นพ. ณัฐพงศ์ เลปนานนท์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • อนุมัติบัตรสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
  • Fellowship in Pediatric Anesthesia, Alberta Children Hospital, Canada