สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.กุลเสฎฐ ศักดิ์พิชัยสกุล

11

นพ.กุลเสฎฐ ศักดิ์พิชัยสกุล

ตำแหน่ง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

โรคระบบประสาทวิทยา, โรคลมชัก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ - งานประสาทวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Neonatal Neurology, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston สหรัฐอเมริกา
  • Electroencephalography (Pediatric Epilepsy), Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, OH สหรัฐอเมริกา