สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.กรวิชญ์ สว่างวงค์

11

นพ.กรวิชญ์ สว่างวงค์

ตำแหน่ง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่