สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

นพ.กตัญญู บุณยวาณิชย์กุล

11

นพ.กตัญญู บุณยวาณิชย์กุล

ตำแหน่ง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

กลุ่มงาน

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์