สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ทพ. วสันต์ ประเสริฐสม

11

ทพ. วสันต์ ประเสริฐสม

ตำแหน่ง

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมช่องปาก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานทันตกรรม

ประวัติการศึกษา

Education
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  • อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย