สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ทพ.นพปฎล จันทร์ผ่องแสง

11

ทพ.นพปฎล จันทร์ผ่องแสง

ตำแหน่ง

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมจัดฟัน

กลุ่มงาน

กลุ่มงานทันตกรรม

ประวัติการศึกษา

Education
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อนุมัติบัตร ทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา