สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ทพ.กฤษฎี ปัณณะรัส

11

ทพ. กฤษฎี ปัณณะรัส

ตำแหน่ง

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมจัดฟัน

กลุ่มงาน

กลุ่มงานทันตกรรม

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย