สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร

11

ทพญ.สุภัทรา ด่านวิทยากร

ตำแหน่ง

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

วิทยาเอ็นโดดอนต์

กลุ่มงาน

กลุ่มงานทันตกรรม

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ม.มหิดล
  • วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์