สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ทพญ. พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์

11

ทพญ. พิมพิไล ลิ้มสมวงศ์

ตำแหน่ง

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

กลุ่มงาน

ทันตกรรม

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย