สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ทพญ.ประไพ ชุณหคล้าย

11

ทพญ.ประไพ ชุณหคล้าย

ตำแหน่ง

ทันพแพทย์เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานทันตกรรม

ประวัติการศึกษา

Education
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก