สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ทพญ.ประภารัตน์ ตั้งจิตเพียรพงศ์

11

ทพญ. ประภารัตน์ ตั้งจิตเพียรพงศ์

ตำแหน่ง

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานทันตกรรม

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย