สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คุณอัจฉรา คงสนทนา

11

คุณอัจฉรา คงสนทนา

ตำแหน่ง

นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

จิตวิทยาคลินิก,พัฒนาการวัยรุ่น ด้านการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร สาขาจิตวิทยา คลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันแห่งชาติเพื่อการ พัฒนาเด็กและครอบครัว สาขาพัฒนาการมนุษย์ (เอกวัยรุ่น) มหาวิทยาลัยมหิดล