สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

อัจฉรา คงสนทนา

11

อัจฉรา คงสนทนา

ตำแหน่ง

นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

ความเชี่ยวชาญ

จิตวิทยาคลินิก,พัฒนาการวัยรุ่น ด้านการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สาขาพัฒนาการมนุษย์ (เอกวัยรุ่น) มหาวิทยาลัยมหิดล