สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ลักขณา ทาศรี

11

คุณลักขณา ทาศรี

ตำแหน่ง

นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ

ความเชี่ยวชาญ

จิตวิทยาคลินิก

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกจิตวิทยาคลินิกและชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง