สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จิณณพัต ยอดไกรศรี

จิณณพัต ยอดไกรศรี

ตำแหน่ง

นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

จิตวิทยาคลินิก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานจิตเวช

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย