สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คุณจิณณพัต ยอดไกรศรี

จิณณพัต ยอดไกรศรี

ตำแหน่ง

นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ

จิตวิทยาคลินิก

กลุ่มงาน

กลุ่มงานจิตเวช

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิกและ ชุมชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย