สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

กลุ่มงานจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY

               กลุ่มงานจิตเวช สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นกลุ่มงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยเน้นการวินิจฉัยและรักษาโรคจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น  ทุกรูปแบบรวมถึงการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองมีข้อมูลและความเข้าใจ ที่เพียงพอในการดูแลลูกให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

              ในการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางจิตเวช จะมีการใช้วิธีการรักษาที่หลากหลาย เช่น การให้ยารักษาอาการซึมเศร้า อาการวิตกกังวล การใช้ทักษะสำหรับการจัดการกับความคิดและอารมณ์ การใช้เทคนิคพฤติกรรมบำบัด และการแก้ปัญหา การพัฒนาทักษะสำหรับการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กและวัยรุ่น ซึ่งการรักษาเด็กจะต้องดำเนินการร่วมกับครอบครัวและผู้ปกครอง และโรงเรียน เพื่อให้สามารถติดตามและช่วยเหลือเด็กได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

             กลุ่มงานจิตเวช สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีทีมแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา ด้านจิตเวชในเด็กที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคจิตเวชให้กับเด็กและวัยรุ่น โดยให้บริการทั้งในรูปแบบของการรักษาที่เป็นแบบผู้ป่วยนอก และการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่เป็นแบบผู้ป่วยในร่วมกับกุมารแพทย์  นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาการดูแลและรักษาเด็กและวัยรุ่นในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาเครื่องมือในการวินิจฉัยและ การรักษาโรคจิตเวช การปรับพฤติกรรม การพัฒนาการเรียนรู้ และยังเป็นหน่วยงานที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผ่านการฝึกอบรมระยะยาวเพื่อสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และการอบรมระยะสั้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจิตเวชเด็กและการทำบำบัดในเด็กและครอบครัว

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 1. หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 2. ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๓ /๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฎิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

 3. ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

 4. ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับ กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 5. เกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

บทความ วิชาการสำหรับประชาชน

 1. “กักตัว เปิดใจ” Self-compassion

 2. ACT For COVID

 3. การช่วยเหลือทางด้านจิตใจในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่สำหรับผู้ปกครอง

 4. การเลือกของขวัญให้กับเด็กแต่ละวัย

 5. คู่มือสอนเสริมการอ่านและเขียนไทย สำหรับผู้ปกครอง

 6. จิตแพทย์เด็กแนะวิธีดูแลจิตใจเยาวชนที่ติดในถ้ำ

 7. จิตแพทย์แนะ ให้ลูกลงมือทำงานจิตอาสา ช่วยสร้างทักษะชีวิต

 8. ชม 5 ครั้ง ดุ 1 ครั้ง เทคนิคเลี้ยงลูกให้ได้ดี จากคุณหมอ รพ.เด็ก

 9. ช่วงโศกเศร้า หมอเด็กแนะพ่อแม่พูดกับลูกตรงไปตรงมา

 10. ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่อยากไปโรงเรียน

 11. แนะ7เทคนิคง่ายๆสอนลูกรักให้จิตใจดีใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 12. บทความ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวสำหรับเด็กวัยpre-school

 13. บทความเด็กที่มีปัญหาการเรียน

 14. โปรแกรมการเลี้ยงลูกเชิงบวกตามแนว Triple P

 15. รพ.เด็ก แนะเทคนิคเลือกของขวัญให้คุณหนู

 16. รักต้องการเวลา

แบบประเมิน ฉบับภาษาไทย ที่พัฒนาโดยกลุ่มงานจิตเวช

 1. SCARED  (The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorder)

  •           เครื่องมือคัดกรองโรควิตกกังวลจากแบบคัดกรอง SCARED  (The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorder) ทั้ง ฉบับสำหรับเด็กและผู้ปกครอง โดยแบบคัดกรอง SCARED ฉบับภาษาไทย ได้รับการบรรจุไว้ในฐานข้อมูลของผู้พัฒนาต้นฉบับภาษาอังกฤษร่วมกับแบบคัดกรองในภาษาอื่นๆ

 2. BNSSI- AT ( Brief Non suicidal self – injury assessment tool )

  •         เครื่องมือแบบฟอร์ม BNSSI- AT ( Brief Non suicidal self – injury assessment tool ) เพื่อใช้ในการประเมินการทำร้ายตนเองที่ไม่ใช่เพื่อฆ่าตัวตาย ในเด็กวัยรุ่น โดยแบบคัดกรอง BNSSI-AT ฉบับภาษาไทย ได้รับการบรรจุไว้ในฐานข้อมูลของผู้พัฒนาต้นฉบับภาษาอังกฤษร่วมกับแบบคัดกรองในภาษาอื่นๆ

 3. แบบประเมินความเห็นอกเห็นใจสำหรับวัยรุ่น Self-Compassion Scale for Youth (SCS-Y) ซึ่งได้รับอนุญาตจาก Kristen Neff 

บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

  รูปภาพ


  Video


Last Update 19/10/2566