สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

บุคลากรทางการแพทย์ > แพทย์ประจำบ้าน > จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

กลุ่มงานจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

  1. หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

  2. ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๓ /๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฎิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

  3. ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

  4. ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับ กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  5. เกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

  รูปภาพ


  Video