สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

บุคลากรทางการแพทย์ > แพทย์ประจำบ้าน > จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

กลุ่มงานจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

               กลุ่มงานจิตเวช สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นกลุ่มงานที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โดยเน้นการวินิจฉัยและรักษาโรคจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น  ทุกรูปแบบรวมถึงการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองมีข้อมูลและความเข้าใจ ที่เพียงพอในการดูแลลูกให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

              ในการรักษาเด็กที่มีปัญหาทางจิตเวช จะมีการใช้วิธีการรักษาที่หลากหลาย เช่น การให้ยารักษาอาการซึมเศร้า อาการวิตกกังวล การใช้ทักษะสำหรับการจัดการกับความคิดและอารมณ์ การใช้เทคนิคพฤติกรรมบำบัด และการแก้ปัญหา การพัฒนาทักษะสำหรับการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กและวัยรุ่น ซึ่งการรักษาเด็กจะต้องดำเนินการร่วมกับครอบครัวและผู้ปกครอง และโรงเรียน เพื่อให้สามารถติดตามและช่วยเหลือเด็กได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

             กลุ่มงานจิตเวช สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีทีมแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา ด้านจิตเวชในเด็กที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคจิตเวชให้กับเด็กและวัยรุ่น โดยให้บริการทั้งในรูปแบบของการรักษาที่เป็นแบบผู้ป่วยนอก และการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่เป็นแบบผู้ป่วยในร่วมกับกุมารแพทย์  นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาการดูแลและรักษาเด็กและวัยรุ่นในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาเครื่องมือในการวินิจฉัยและ การรักษาโรคจิตเวช การปรับพฤติกรรม การพัฒนาการเรียนรู้ และยังเป็นหน่วยงานที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผ่านการฝึกอบรมระยะยาวเพื่อสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น และการอบรมระยะสั้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจิตเวชเด็กและการทำบำบัดในเด็กและครอบครัว

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 1. หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 2. ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ ๒๓ /๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฎิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

 3. ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ ๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

 4. ประกาศการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับ กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 5. เกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ผลงานวิจัย แพทย์ประจำบ้าน

 1. Negative Automatic Thoughts associated with Depressive Symptoms in Caregivers of Children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder at Child and Adolescent Psychiatry Clinic
 2. Psychometric properties of SCARED Thai version article
 3. The effectiveness of group mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) for reducing mild to moderate depressive symptoms in primary caregivers
 4. The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy to Reduce Depressive Symptoms in Primary Caregivers of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder at Child and Adolescent Psychiatric
 5. The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy to Reduce Depressive Symptoms in Primary Caregivers of Children with Attention Deficit Hyperactivity The Family Preparedness and Associated Factors with Their Preparedness of Caring Pediatric Palliative Patient at Queen Sirikit National Institute of Child Health
 6. The Psychological impact and coping among medical students in Phramongkutklao
 7. การบำบัดแบบการยอมรับและพันธสัญญาสำหรับวัยรุ่นและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ COVID-19 การทบทวนวรรณกรรม
 8. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้น ณ แผนกผู้ป่วยนอกคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 
 

บทความ วิชาการสำหรับประชาชน

 1. “กักตัว เปิดใจ” Self-compassion
 2. ACT For COVID
 3. การช่วยเหลือทางด้านจิตใจในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่สำหรับผู้ปกครอง
 4. การเลือกของขวัญให้กับเด็กแต่ละวัย
 5. คู่มือสอนเสริมการอ่านและเขียนไทย สำหรับผู้ปกครอง
 6. จิตแพทย์เด็กแนะวิธีดูแลจิตใจเยาวชนที่ติดในถ้ำ
 7. จิตแพทย์แนะ ให้ลูกลงมือทำงานจิตอาสา ช่วยสร้างทักษะชีวิต
 8. ชม 5 ครั้ง ดุ 1 ครั้ง เทคนิคเลี้ยงลูกให้ได้ดี จากคุณหมอ รพ.เด็ก
 9. ช่วงโศกเศร้า หมอเด็กแนะพ่อแม่พูดกับลูกตรงไปตรงมา
 10. ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่อยากไปโรงเรียน
 11. แนะ7เทคนิคง่ายๆสอนลูกรักให้จิตใจดีใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 12. บทความ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวสำหรับเด็กวัยpre-school
 13. บทความเด็กที่มีปัญหาการเรียน
 14. โปรแกรมการเลี้ยงลูกเชิงบวกตามแนว Triple P
 15. รพ.เด็ก แนะเทคนิคเลือกของขวัญให้คุณหนู
 16. รักต้องการเวลา

แบบประเมิน ฉบับภาษาไทย ที่พัฒนาโดยกลุ่มงานจิตเวช

 1. SCARED  (The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorder)
  •           เครื่องมือคัดกรองโรควิตกกังวลจากแบบคัดกรอง SCARED  (The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorder) ทั้ง ฉบับสำหรับเด็กและผู้ปกครอง โดยแบบคัดกรอง SCARED ฉบับภาษาไทย ได้รับการบรรจุไว้ในฐานข้อมูลของผู้พัฒนาต้นฉบับภาษาอังกฤษร่วมกับแบบคัดกรองในภาษาอื่นๆ
 2. BNSSI- AT ( Brief Non suicidal self – injury assessment tool )
  •         เครื่องมือแบบฟอร์ม BNSSI- AT ( Brief Non suicidal self – injury assessment tool ) เพื่อใช้ในการประเมินการทำร้ายตนเองที่ไม่ใช่เพื่อฆ่าตัวตาย ในเด็กวัยรุ่น โดยแบบคัดกรอง BNSSI-AT ฉบับภาษาไทย ได้รับการบรรจุไว้ในฐานข้อมูลของผู้พัฒนาต้นฉบับภาษาอังกฤษร่วมกับแบบคัดกรองในภาษาอื่นๆ
 3. แบบประเมินความเห็นอกเห็นใจสำหรับวัยรุ่น Self-Compassion Scale for Youth (SCS-Y) ซึ่งได้รับอนุญาตจาก Kristen Neff 

บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

  รูปภาพ


  Video