สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

รู้จัก KM

Knowledge Management > รู้จัก KM

ความหมายของ Knowledge Management

Knowledge Management หรือ การบริการจัดการความรู้ คือระบบการบริหารจัดการคความรู้อย่างเป็นระเบียบ ครบถ้วน ง่ายต่อการเรียกใช้ จัดเก็บตามความต้องการ เก็บรักษาความรู้ให้คู่กับองค์กรตลอดไป โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ