สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ติดต่อเรา (KM)

งานถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรม

กลุ่มงานวิชาการและการถ่ายทอด
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันฯ ชั้น 11 420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • 1415 ต่อ 5113,5120 หรือ 5122