สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่3

  • การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
  • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • การทำแบบทดสอบแนวทางการประพฤติที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ปะการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ขั้นตอนที่4

ขั้นตอนที่5

  • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน