สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Nanthicha Taepiromkul, M.D.