สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

Tassalapa Daengsuwan, M.D.