สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การศึกษาปริมาณรังสีที่เด็กได้รับจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองในกลุ่ม งานรังสีวิทยา โรงพยาบาลนครปฐมและแนวทางปรับเปลี่ยนโปรโตคอลเพื่อลดปริมาณรังสี