สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

บริการของเรา > บริการทางการแพทย์ > คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

วันเวลาและสถานที่

วันอังคาร เวลา 9.00-16.00 น. (เฉพาะผู้ป่วยที่มีบัตรนัดเท่านั้น)
สถานที่ ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี
เบอร์โทรศัพท์: 1415 ต่อ 61215, 61225-6
QR code line

11

แพทย์ประจำ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงศิริลักษณ์ เจนนุวัตร
  (หัวหน้าหน่วยระบบทางเดินอาหารและตับ)
 • นายแพทย์สิวโรจน์ ขนอม
 • แพทย์หญิงนพรัตน์ ประชาสิทธิศักดิ์

แพทย์ที่ปรึกษา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงนิยะดา วิทยาศัย

บริการและการรักษา

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ  ร่วมกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ เช่น ท้องผูกเรื้อรัง  อุจจาระร่วงเรื้อรัง ลำไส้อักเสบ อาเจียน กรดไหลย้อน กลืนผิดปกติ ปวดท้อง เลือดออกทางเดินอาหาร ตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ ท่อน้ำดีอักเสบหรืออุดตัน  เป็นต้น ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 15 ปี ด้วยการตรวจวินิจฉัยและการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่

 1. การตรวจทางเดินอาหารด้วยวิธีส่องกล้องทางเดินอาหารทั้งส่วนบนและล่าง

    และการรักษาความผิดผ่านกล้องส่องทางเดินอาหาร (Endoscopy)

 1. การตรวจวัดกรดร่วมกับการไหลย้อนของอาหารและน้ำย่อยชนิดที่ไม่ใช่กรดใน

    หลอดอาหารด้วยการเปลี่ยนแปลงการเหนี่ยวนำไฟฟ้า (24 hour pH-

    Impedance monitoring)

 1. การตรวจการทำงานของลำไส้เล็กโดยการวัดปริมาณไฮโดรเจนในลมหายใจ

    (Hydrogen breath test)

 1. การตรวจการเคลื่อนไหวของหลอดอาหารชนิดความละเอียดสูง (High

    resolution esophageal manometry)

 1. การตรวจการทำงานกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักชนิดความละเอียดสูง (High

    resolution anorectal manometry)

 1. การตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ

   (Transient elastography)

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ยื่นบัตรนัดที่แผนกเวชระเบียนที่อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1
 2. ตรวจสอบสิทธิการรักษา

    2.1 ใช้สิทธิข้าราชการ นำบัตรนัดติดต่อแผนกเวชระเบียน พร้อมบัตรประชาชน

         หรือสูติบัตร(ใบเกิด)ของเด็ก และผู้ปกครองที่เด็กผูกสิทธิการรักษา

    2.2 ใช้สิทธิประกันสุขภาพ นำบัตรนัดพร้อมเอกสารสิทธิ ติดต่อแผนกสิทธิบัตร

          อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 3 ก่อนพบแพทย์

 1. ติดต่อคลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐

    พรรษามหาราชินี ชั้น 12 เวลา 07.00-11.00น. เพื่อวัดไข้ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง   

    พร้อมรับบัตรคิว (ถ้ามาตรงตามนัด และใช้สิทธิเบิกตรงหรือจ่ายเองสามารถไปที่

    คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับได้)

 1. กรณีมีใบส่งตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจปัสสาวะ/เจาะเลือด/เอ็กซเรย์และอื่นๆ

    กรุณาไปตรวจก่อนพบแพทย์ แล้วกลับมารอพบแพทย์

 • ตรวจปัสสาวะ/ อุจจาระ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี
 • เจาะเลือด ห้องเจาะเลือด ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี
 • ตรวจรังสีวิทยา ที่ห้องเอ็กซเรย์ทั่วไป ชั้น 2 ห้อง 1206 อาคาร สยามบรมราชกุมารี
 1. รอพบแพทย์ในช่วงเวลานัด ตามบัตรคิวตรวจ บริเวณคลินิกโรคระบบทางเดิน

    อาหารและตับ ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี

 • กรณีผู้ป่วยใหม่ ต้องผ่านการตรวจเบื้องต้นกับแพทย์ที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป หรือแผนกอื่นเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าตามคิว หรือแพทย์ผู้ตรวจโทรศัพท์ปรึกษาอาจารย์แพทย์คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับตามความเหมาะสม จึงสามารถเข้าตรวจที่คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับได้
 • กรณีผู้ป่วยเก่า ที่ไม่สามารถมาตามนัดได้ ขอความร่วมมือติดต่อเลื่อนนัดล่วงหน้า ผ่านทางโทรศัพท์ หรือปรึกษาเลื่อนนัดผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ทางการของคลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • กรณีเร่งด่วน ให้แพทย์ที่ดูแลพิจารณาสั่งการรักษาเบื้องต้นและส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย และปรึกษาแพทย์ผู้รับปรึกษาหน่วยระบบทางเดินอาหารและตับ หรือโทรศัพท์ปรึกษาอาจารย์แพทย์คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับตามความเหมาะสม
 1. หลังพบแพทย์ ผู้รับบริการนำแฟ้มประวัติผู้ป่วย ใบสั่งยา และเอกสารอื่นในการ

    ดูแลรักษา ยื่นแก่พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

    บริเวณหน้าห้องตรวจเพื่อรับใบนัด ใบสั่งยา

 1. ยื่นเอกสารเพื่อรับยา และขำระค่าบริการที่ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐

   พรรษามหาราชินี

หมายเหตุ

 1. ผู้รับบริการที่คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ไม่สามารถทำการนัดหมาย

   การตรวจล่วงหน้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้

 1. กรณีแพทย์เจ้าของไข้ไม่ออกตรวจในวันนัด พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ของคลินิกจะ

    ติดต่อกลับเพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าใหม่

 1. ผู้รับบริการที่คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ จะได้รับการตรวจโดย

    แพทย์เจ้าของไข้ตามระบุในบัตรนัด ยกเว้นผู้ป่วยใหม่ไม่มีแพทย์เจ้าของไข้

    โปรดกรุณารอเรียกเพื่อพบแพทย์ตามลำดับ โดยจะได้พบกับแพทย์ประจำบ้าน

    หรือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในคลินิกก่อน และปรึกษาอาจารย์แพทย์ประจำ

    คลินิกอีกครั้ง