สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

คลินิกเด็กสุขภาพดี

คลินิกเด็กสุขภาพดี

วันเวลาและสถานที่

วันจันทร์ – วันพุธ เวลา 08.00 – 16.00 น.

สถานที่ :  อาคารสยามฯ ชั้น 3

คลินิกพิเศษ

วันเสาร์-อาทิตย์  8.00-16.00 น.

เบอร์ติดต่อ: 1415 ต่อ 2317  วันจันทร์ – ศุกร์ 14.00-15.30 น.

Line @643egwwr / คลิก bit.ly/2Kqi7Nd

 

แพทย์ประจำ

 • พ.ญ.รัชดา เกษมทรัพย์

แพทย์ที่ปรึกษา

 • พ.ญ.นัยนา ณีศะนันท์

บริการและการรักษา

สร้างเสริมสุขภาพเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม ได้แก่

 1. คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
 2. ประเมินภาวะโภชนาการ และการเจริญเติบโตเด็ก
 3. ประเมินพัฒนาการเด็กตามวัย
 4. ตรวจร่างกายเมื่อพบผิดปกติส่งปรึกษาแพทย์
 5. ตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการตามวัยที่เหมาะสม
 6. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (วัคซีน)
 7. ให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาสุขภาพและการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัย
 8. นัดเพื่อดูแลเด็กต่อเนื่อง

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ตรวจสอบสิทธิบัตรทองชั้น 3 อาคารมหิตลาธิเบศร

   (สิทธิข้าราชการจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ติดต่อ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร

   สยามบรมราชกุมารี) 

 1. ยื่นบัตรประจำตัว และสมุดบันทึกสุขภาพวัคซีน ที่คลินิกเด็กสุขภาพดี เพื่อ

   ตรวจสอบและคัดกรองเบื้องต้น

    – ชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง วัดรอบศีรษะ และวัดอุณหภูมิเด็ก       

 1. พบแพทย์หรือพยาบาลในห้องตรวจตามระบบคิว
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เพื่อรับคำแนะนำการให้บริการและการนัดครั้งต่อไป
 3. กรณีที่ต้องซื้อวัคซีน ผู้รับบริการยื่นใบสั่งยา ที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น 2 และ

   ชำระเงิน

 1. ฉีดวัคซีน ที่คลินิกเด็กสุขภาพดี สังเกตอาการแพ้วัคซีน 30 นาทีก่อนกลับบ้าน
 2. ปิดรับบัตรเวลา  15.00 น.

 

หมายเหตุ

 • ผู้รับบริการรายเก่า ให้บริการตามนัด
 • ผู้รับบริการรายใหม่ ไม่ได้นัดหมายให้บริการ  เช้า 20 ราย บ่าย 15  ราย  (หากมีผู้รับบริการเกินจำนวน  จะนัดให้มารับวัคซีนในวันถัดไป)
 • กรณีผู้รับบริการถูกส่งต่อมาจากแพทย์คลินิกอื่นภายในสถาบันฯ เพื่อให้มารับวัคซีนที่หน่วยงาน  ให้นำแฟ้มเวชระเบียนและสมุดบันทึกสุขภาพวัคซีนมาด้วย  พบพยาบาลในห้องตรวจตามระบบคิว เพื่อตรวจสอบคำสั่งของแพทย์  และคำแนะนำการให้บริการอื่นๆ