สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ไม่มีหมวดหมู่ > การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

  • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน

  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • การทำแบบทดสอบแนวทางการประพฤติที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ปะการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
  • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน
  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน