สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขหลายหลักสูตร บุคลากรถูกรับเชิญไปบรรยายภายในประเทศ เป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านวิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศมากมาย เช่น แพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี University college of London