สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การบริการและการรักษา

 ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษโสต ศอ นาสิกเด็ก (Pediatrics Ear Nose Throat Expertise Center) มีการให้บริการ ประกอบด้วย 3 งาน ได้แก่

 •  งานตรวจรักษาผู้ป่วย หู คอ จมูก
 •  งานการได้ยิน
 • งานแก้ไขการพูด โดยขยายขอบเขตการให้บริการด้านวิชาการและสนับสนุนการดูแลรักษาในภาพรวมประเทศ คือ รักษาและผ่าตัดผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านหู คอ จมูก จากทั่วประเทศ คัดกรองวินิจฉัย ให้การรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตรวจประเมินวินิจฉัยและแก้ไขฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางการสื่อความหมายจากผู้เชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ

 • มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจการได้ยิน ( OAE , A-ABR , ABR , ASSR , Audiometry ) รวมไปถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน (ใส่เครื่องช่วยฟัง , ฝึกฟัง)
 • มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาการพูด ให้บริการ ตรวจวินิจฉัย ประเมินความสามารถทางภาษาและการพูด วางแผนและแก่ไขการพูดในผู้ป่วยทีมีความผิดปกติทางภาษาและการพูดทุกประเภท เช่น พูดช้ากว่าวัย พูดไม่ชัด ปากแหว่งเพดานโหว่ พูดติดอ่าง เสียงพูดผิดปกติ รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำผู้ปกครองเพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมและแก้ไขความผิดปกติทางการพูดอย่างเหมาะสมในผู้ป่วย แต่ละรายร่วมกับครูการศึกษาพิเศษ ซึ่งช่วยให้คำแนะนำด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินเด็กประสาทหูพิการ ผ่านทักษะการฟัง (AVT approach) ให้เหมาะสมกับความสามารถของบุคคลและให้คำปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพแต่ละบุคคล

สถานที่บริการ - ติดต่อ

 • ในเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 -12.00 น.
 • สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12A
 • เบอร์ติดต่อ 1415 ต่อ 61315 , 61317 (เลื่อนนัดติดต่อเวลา 14.00 – 15.30 น.)
 • Line official id : @780otbyi
11

ผลการดำเนินงาน

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ขออนุญาต​ประชาสัมพันธ์​

11

เนื่องจากสถาบัน​สุขภาพ​เด็ก​แห่งชาติ​มหา​ราชินี​ มีการเปลี่ยนแปลงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์​ ระบบ​New​ HIS ในการให้บริการ​ อาจทำให้ขั้นตอนการให้บริการเกิดความล่าช้า
​ทางคลินิกทารกแรกเกิด​ จึงขอความร่วมมือ และ แนะนำผู้ปกครองให้ปฎิบัติตามขั้นตอนการให้บริการดังนี้

 1. สแกนคิวอาร์​โค๊ด​ ยืนยัน​การมาตรวจตามนัดก่อนมารับบริการล่วงหน้า
 2. วันนัด​ใบนัดยื่นลงทะเบียน​ที่ชั้น1​ ตึกสยาม
 3. ตรวจสอบสิทธิ์​การรักษาตามจุดบริการ
 4. ติดต่​อคลินิก​ชั้น11​ตึกเฉลิมพระเกียรติ

ขอบพระคุณค่ะ

Last Update 11/1/2567