สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันเด็ก โรงพยาบาลเด็ก

🎉 วันเด็ก โรงพยาบาลเด็ก
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น.
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี