สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
  • เป็นที่ยอมรับของกระทรวงและถูกผลักดันในระดับชาติ มีการผลักดันให้เกิดนโยบายการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิดป่วยทั่วประเทศ
  • ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริม สนับสนุนให้ทารกแรกเกิดป่วยได้รับนมแม่ ใน 13 เขตบริการสุขภาพและขับเคลื่อนร่วมกับ Service Plan Newborn เป็น National Policy Advocacy