สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
  • มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในระดับความร่วมมือจากบุคลากร และมีเครือข่ายผ่านโครงการขยายการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับทารกและเด็กป่วยใน 13 เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ และมีความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการความรู้
  • พัฒนา “clinical guidelines for establishment of exclusive breastfeeding” ร่วมกับ International Lactation Consultant Association (ILCA) และนักวิชาการจากหลายประเทศ เพื่อนำ Clinical guideline ดังกล่าวไปใช้ในระดับนานาชาติ
  • สนับสนุนข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลเชิงนโยบายด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับชาติและนานาชาติ ร่วมกับศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายต่างๆและเป็นแหล่งอ้างอิงการนำเทคโนโลยีด้านนมแม่ในเด็กป่วยและเด็กสุขภาพดี รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงด้านนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในบริบทของประเทศไทย
11
  • การเชื่อมโยมข้อมูลด้านสุขภาพ จัดทำ Big data ข้อมูลอัตราการกินนมแม่เมื่อจำหน่าย และอัตราการกินนมแม่ 6 เดือนของทารกแรกเกิดป่วยระดับประเทศ

https://registry.hrt.childrenhospital.go.th