สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
  • เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในเรื่องข้อมูลนมแม่ในเด็กป่วย นมแม่ในเด็กสุขภาพดี การสนับสนุนนมแม่ในหญิงทำงาน การอ้างอิงความรู้ ทักษะของบุคลากรที่ในการทำงานนมแม่ในเด็กป่วยแห่งเดียวในประเทศไทย
  • เป็นต้นแบบการให้ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทางโทรศัพท์ กคำปรึกษาารสนับสนุนทารกแรกเกิดป่วยให้ได้รับนมแม่ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
  • การพัฒนาบุคลากรและเป็นศูนย์อ้างอิงทาวิชาการ ทั้ง evidence base เรื่องนมแม่และนมแมในเด็กป่วย
  • เป็นแหล่งดูงานด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับชาติและนานาชาติมีบุคลากรที่เป็นที่ยอมรับในการอ้างอิงเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับประเทศและนานาชาติ
  • เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล สถานการณ์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การใช้ยาในหญิงให้นมบุตร