สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
  • มีโครงการวิจัย/ประเมินเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความเป็นเลิศของกรมการแพทย์ และระดับประเทศที่สนับสนุนให้สุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรงโดยเริ่มที่นมแม่ รวมถึงการทำนมแม่ในเด็กป่วยในระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรม ผลิตผลงานวิจัยและนำเสนอระดับชาติ/นานาชาติ
  • พัฒนารูปแบบการให้บริการการให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทางโทรศัพท์ โดยการส่งคลิป ส่งภาพผ่าน LINE@คลินิกนมแม่ รพ.เด็ก
  • มีนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนให้ทารกแรกเกิดป่วยได้รับนมแม่ (Model 10 Steps Breastfeeding Sick Babies) มีการนำลงสู่โรงพยาบาลต่างๆ ครอบคลุม 13 เขตบริการสุขภาพ