สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง
  • เป็นศูนย์กลางการสนับสนุนแก้ไข ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กป่วยด้วยโรคที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และสนับสนุน แก้ไข ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเด็กสุขภาพดี ให้ยังคงได้รับนมแม่ โดยรับผู้ป่วยทั้งอายุรกรรม และศัลยกรรมตั้งแต่แรกเกิด จนถึง ๒ ปี มีการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
  • มีบทบาทในการวางระบบเครือข่ายการรับส่งต่อทารกป่วย และเด็กป่วยให้ได้รับนมแม่จากโรงพยาบาลต้นทาง ให้ได้รับนมแม่ในทุกกรณีในระดับที่เหมาะสมและให้คำปรึกษาแพทย์ พยาบาลทั่วประเทศในเรื่องนมแม่และนมแม่ในเด็กป่วย
  • มีการจัดบริการทางการแพทย์อย่างครบถ้วนแบบไร้รอยต่อ รับนัดผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเข้ารับการฝึกต่ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทารกแรกเกิดป่วยได้รับนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน และให้คำแนะนำทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพแม่ สุขภาพลูกผ่าน Telehealth ทุกวัน เวลา 9.00-18.00 น.