สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

การบริการและการพยาบาล

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษการพยาบาลนมแม่ในเด็กป่วย (Breastfeeding Sick Babies Center) เปิดให้บริการทางคลินิก ให้บริการให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทางโทรศัพท์ ผ่านระบบ Telehealth ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ให้คำปรึกษากับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

ให้ทารกสุขภาพดี ได้รับนมแม่และทารกแรกเกิดป่วยทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรมที่มีปัญหาเรื่องนมแม่ที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน ยังคงได้รับนมแม่แม้อยู่ในภาวะวิกฤต

เปิดให้บริการ

คลินิกเปิดให้บริการในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยใช้ระบบนัด

สถานที่: คลินิกนมแม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 17

  • การให้คำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทางโทรศัพท์ ให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น. หมายโทรศัพท์ 081-627-8008, 090-008-7125
  • ให้คำปรึกษาผ่าน LINE Official account: @nnn7233b

การบริการและการพยาบาลและความเชี่ยวชาญ

  • เป็นศูนย์กลางระดับตติยภูมิในการดูแลทารกแรกเกิดป่วยให้ได้รับนมแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยขับเคลื่อนรูปแบบการส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับทารกและเด็กป่วย ร่วมกับการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลใน 13 เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ
  • เป็นแหล่งฝึกอบรมเฉพาะทางให้แก่แพทย์และพยาบาล
  • เป็นศูนย์บริการวิชาการและงานวิจัยให้กับสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล/องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลงานระดับประเทศ

สนับสนุนข้อมูล เพื่อจัดทำข้อมูลเชิงนโยบายด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิดป่วยในระดับชาติและนานาชาติ จัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกแรกเกิดป่วย เป็นแหล่งอ้างอิงการนำเทคโนโลยีด้านนมแม่นารกแรกเกิดป่วย และทารกแรกเกิดสุขภาพดี รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงด้านวิชาการที่เหมาะสมมาใช้ในบริบทของประเทศไทย นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับโรงพยาบาลต่างๆในระดับประเทศ

ผลการดำเนินงาน

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

SUPER TERTIARY CARE

RESEARCH AND DEVELOPMENT

TRAINING AND REFERENCE

COLLABORATION NETWORK

POLICY ADVOCACY

ขออนุญาต​ประชาสัมพันธ์​

เนื่องจากสถาบัน​สุขภาพ​เด็ก​แห่งชาติ​มหา​ราชินี​ มีการเปลี่ยนแปลงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์​ ระบบ​New​ HIS ในการให้บริการ​ อาจทำให้ขั้นตอนการให้บริการเกิดความล่าช้า
​ทางคลินิกทารกแรกเกิด​ จึงขอความร่วมมือ และ แนะนำผู้ปกครองให้ปฎิบัติตามขั้นตอนการให้บริการดังนี้

  1. สแกนคิวอาร์​โค๊ด​ ยืนยัน​การมาตรวจตามนัดก่อนมารับบริการล่วงหน้า
  2. วันนัด​ใบนัดยื่นลงทะเบียน​ที่ชั้น1​ ตึกสยาม
  3. ตรวจสอบสิทธิ์​การรักษาตามจุดบริการ
  4. ติดต่​อคลินิก​ชั้น11​ตึกเฉลิมพระเกียรติ

ขอบพระคุณค่ะ

Last Update 8/1/2567