สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ขอแสดงความยินดีกับ Surgery team

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ Surgery team

📣 ขอแสดงความยินดีกับ Surgery team ในโอกาสที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ” Program and Disease Specific Certification: PDSC “โดยคณะเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในโอกาสที่มาเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค: การดูแลรักษาภาวะผนังหน้าท้องไม่ปิดแต่กำเนิดชนิดมีลำไส้ออกมานอกช่องท้อง (Gastroschisis) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566