สายด่วน 1415
24 ชั่วโมง

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์โรคหัวใจและทีมสนับสนุนของสถาบันสุขภาพเด็กฯ

บริการของเรา > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับศูนย์โรคหัวใจและทีมสนับสนุนของสถาบันสุขภาพเด็กฯ

📣 ขอแสดงความยินดีกับศูนย์โรคหัวใจและทีมสนับสนุนของสถาบันสุขภาพเด็กฯ ในโอกาสที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน” Program and Disease Specific Certification: PDSC ” โดยคณะเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในโอกาสที่มาเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค : การดูแลรักษาผู้ป่วยสวนหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (Catheterization in Congenital Heart Disease) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566